รัฐบาล ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ลดภาระ “ค่าอาหารสัตว์” สูงสุดถึง 10,000 บาท

รัฐบาล ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ลดภาระ “ค่าอาหารสัตว์” สูงสุดถึง 10,000 บาท

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

โครงการนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าอาหารสัตว์ให้เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ กิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ปริมาณรายละไม่เกิน 10 ตัน สูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร (คชก.) ประมาณ 8 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย รายเล็ก และรายกลาง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์ และได้รับมาตรฐานระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (จีเอฟเอ็ม) โดยมีจำนวนการเลี้ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่ ผู้เลี้ยงสุกร ต้องไม่เกิน 5,000 ตัว ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ไม่เกิน 100,000 ตัว และผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ไม่เกิน 100,000 ตัว โดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 800 ราย

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอจากระบบขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ (http://feed.dit.go.th ) หรือติดต่อขอรับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 นี้

Leave a Reply