This is NBDC

บริษัท เอ็นบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (NB Distribution Co.,Ltd) ชื่อย่อ “NBDC” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

บริษัท เอ็นบี ดิสทริบิวชั่น จำกัด (NB Distribution Co.,Ltd)

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการตลาดและจำหน่ายสัตว์ให้กับโรงงานหนองบัว ฟีดมีลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่ปี 2546 ทั้งนี้นอกจากทางบริษัทจะสนับสนุนกิจกรรมด้านการตลาดอาหารสัตว์แล้ว ทางบริษัทของเรา ยังสนับสนุนกิจกรรมของลูกค้าทั่วประเทศเพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับเกษตรกร และสร้างรายได้ให้กับผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นพันธมิตรทางการค้าของเรา      โดยมีแนวทางว่า     “NBDC  ดูแลท่านดุจคนในครอบครัว”บนเป้าหมายที่จะทำให้เกษรตรกรสามารถทำรายได้สูงสูดจากผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราจำหน่ายออกไป โดยนำค่าการตลาดกลับมาใช้วิจัยผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้นไป

img_8405img_6077-editimg_7860img_6174

NBDC ใส่ใจในทุกปัญหาของเกษตรกร ทีนี่เราเป็นกระบอกเสียงส่งไปถึงผู้ผลิตสินค้า เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการของเราและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของพันธมิตรทางการค้า และเกษตรกรทุกทานที่ใช้อาหารของเรา โดยสินค้าที่เราจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันได้แก่ อาหารปลา อาหารสุกร อาหารได้เนื้อ อาหารวัว และอาหารเป็ดไข่ ทั้งในรูปอาหารสำเร็จและหัวอาหาร

img_6269-edit