เคล็ดลับการให้อาหารปลานิล

  ปลานิลเป็นปลาที่กินอาหารได้ทุกชนิด  ดังนั้นปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาที่ให้ผลผลิตสูง  โดยเฉพาะพวกอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในบ่อ  เช่น  ไรน้ำ  ตะไคร่น้ำ  ตัวอ่อนของแมลงและสัตว์เล็กๆ  ที่อยู่ในบ่อ  ตลอดจนสาหร่ายและแหน  ถ้าต้องการให้ปลาโตเร็วควรให้อาหารสมทบ  เช่น  รำ  ปลายข้าว  กากถั่วเหลือง  กากถั่วลิสง  กากมะพร้าว  แหนเป็ดและปลาป่น  เป็นต้น  การให้อาหารแต่ละครั้งไม่ควรให้ปริมาณมากจนเกินไปควรกะให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของปลาเท่านั้น  ส่วนมากควรเป็นน้ำหนักราว  5%  ของน้ำหนักปลาที่เลี้ยง  ถ้าให้อาหารมากเกินไป  ปลาจะกินไม่หมด  เสียค่าอาหารไปโดยเปล่าประโยชน์  และยังทำให้น้ำเน่าเสีย  เป็นอันตรายแก่ปลาได้

    โดยทั่วไปปลานิลจะกินอาหารตามธรรมชาติและอาหารที่คนให้ ซึ่งอาหารตามธรรมชาติสามารถทำได้โดยโรยปุ๋ยมูลสัตว์แห้งลงในเพื่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ เช่น ตะไคร่ ไรน้ำ ตัวอ่อนแมลงในน้ำโดยสังเกตจากสีของน้ำ ถ้ามีสีเขียวแสดงว่ามีอาหารธรรมชาติจำพวกพืชน้ำ แต่ถ้ามีสีคล้ำแสดงว่ามีอาหารธรรมชาติจำพวกไรน้ำ ซึ่งทั้งสองเป็นอาหารตามธรรมชาติที่สำคัญในการเลี้ยงปลานิล

ส่วนอาหารเสริมเพื่อให้ปลาได้รับอาหารครบถ้วน เช่น รำ ปลายข้าว กากถั่วต่าง ๆ  ให้ประมาณ 5% ของน้ำหนักปลาที่เลี้ยง เพราะถ้าให้มากเกินไปจะทำให้น้ำเน่าเสียเร็ว

 อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศนั้นต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง สามารถเลือกใช้เป็นอาหารชนิดเม็ดลอยน้ำ ให้เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้

          1. ปริมาณของโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลานิลในแต่ละช่วง ซึ่งต้องการเลือกที่แตกต่างกันตามอายุวันของการเลี้ยง ซึ่งในระดับที่ยังเป็นลูกปลาสามารถเลือกให้อาหารที่มีโปรตีนสูงประมาณ 32-40% แต่เมื่อลูกปลานิลมีขนาดใหญ่ขึ้นเจริญเติบโตมากขึ้น ระดับโปรตีนที่เลือกใช้ในอาหารจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 27-34%

2. ความถี่ของการให้อาหารปลานิล ตามหลักแล้วปลานิลจะสามารถกินอาหารได้ทีละน้อย ๆ เนื่องจากไม่มีกระเพาะอาหารจริง รวมถึงมีการย่อยที่ค่อนข้างช้าด้วย จึงต้องเน้นเรื่องการให้แต่น้อยและบ่อยครั้งแทนการให้ทีละมาก ๆ ซึ่งการให้นั้นเมื่อปลายังเล็กจะมีการให้ที่ถี่กว่า ปลาขนาดใหญ่

3. ช่วงเวลาในการให้อาหารปลานิล สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการให้อาหารนั้น ควรเลือกเป็นเวลาเช้าและเย็น เพราะในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของปลาจะกินอาหารได้ปริมาณมาก

4. อัตราการให้อาหารปลานิล อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดและส่งผลให้ปลากินอาหารได้มากที่สุด คืออยู่ที่ 25-30 องศาเซลเซียส  ห่างสูงกว่านี้หรือต่ำกว่านี้ จะทำให้ปลากินอาหารน้อยลง

หากเทียบการให้อาหารปลานิลในช่วงอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส มีรายละเอียดดังนี้

                             การให้อาหารปลานิลในช่วงอุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส

ขนาดปลา(กรัม)อัตราการให้อาหารต่อวัน(%น้ำหนักตัว)ความถี่ในการให้อาหารต่อวัน(ครั้ง)
2 วัน-1 กรัม30-108
1-510-66
5-206-44
20-1004-33-4
มากกว่า 1003-22-3

Leave a Reply