ทำไมต้องใช้วัตถุดิบเกรดดีในการผลิตอาหารสัตว์

img_8405

อาหารสัตว์ในปัจจุบันต่างมีมากมายหลากหลายสูตรให้เกษตรกรเลือกใช้กันได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น อาหารปลา อาหารสุกร อาหารโคขุน อาหารไก่เนื้อ อาหารเป็ด และอีกมากมายๆ แต่!!! เราจะทราบได้อย่างไรว่า “อาหารสัตว์สำเร็จรูป” ที่นำมาให้สัตว์เลี้ยงของเรา เป็นอาหารที่ดีได้มาตรฐาน เมื่อนำมาให้สัตว์เลี้ยงจะสามารถช่วยในการเจริญเติบโตได้จริงไหม

     ปัจจัยหลักๆในการผลิตอาหารสัตว์ 

1.สูตรอาหารที่ได้มาตรฐาน

เมื่อเกษตรกรแต่ละท่านอยู่กันคนละที่ บางท่านเลี้ยงสัตว์น้ำ บางท่านเลี้ยงสัตว์บก ดังนั้นสูตรอาหารของแต่ละชนิดต้องแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงและสภาวะสิ่งแวดล้อมของเกษตรกร ทั้งนี้สูตรอาหารแต่ละชนิดต้องได้รับการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สำคัญสูตรอาหารทุกๆสูตรจะต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฏหมายของกรมปศุสัตว์ และต้องมีหมายเลขทะเบียนกำกับอยู่บนบรรจุภัณฑ์นั้นๆของแต่ละชนิดอาหารด้วย

ตัวอย่างอาหาร

2.กระบวนการผลิต 

หลายครั้งที่กระบวนการผลิตมักจะเป็นจุดสำคัญที่หลายคนมองข้าม ซึ่งการผลิตที่ดีนั้นไม่ใช่การผลิตที่รวดเร็ว แต่การผลิตที่ดีต้องมีความละเอียด ยืดหยุ่นได้ตามสถานะการณ์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสัตว์น้ำหรือสัตว์บก ที่สำคัญคือบุคคากรที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ในการควบคุมเครื่องจักร รู้เท่าทันปัญหา และแก้ไขได้ตรงจุดอย่างรวดเร็ว

img_5993

3.วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

ในทุกๆการผลิตอาหารสัตว์ ย่อมแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดของสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ในแต่ละสูตรของอาหารสัตว์นั้นต่างก็ใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไป วัตถุดิบที่ดีมีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก เพราะวัตถุดิบที่ดีต้องได้มาจากแหล่งผลิตที่ดีเท่านั้น จึงจะสามารถดึงประโยชน์ของวัตถุดิบนั้นๆมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เพื่อให้อาหารสัตว์ที่ผลิตออกมาสู่ตลาดมีคุณภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างครบถ้วน

img_5934

4.GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP คือ ระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติและพิสูจน์แล้วจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกว่า สามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย และเป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค โดยอาศัยหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ดังนั้นหากปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ทั้งหมด ก็จะทำให้อาหารมีคุณภาพมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ บริษัท หนองบัว ฟีดมีลล์ จำกัด ได้รับพิสูจน์แล้วว่า เป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ทีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ GMP และมีกระบวนการผลิตที่สะอาด ปลอดภัยทั้งผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยง

img_6118img_0295

  สรุป ไม่ว่าจะเป็นการผลิต สูตรอาหาร ความมาตรฐาน และวัตถุดิบเกรดดี ทุกอย่างต้องมีความเป็นระเบียบ มีแบบแผน มีระบบ ตั้งแต่บุคลากรไปจนถึงเครื่องจักร ซึ่งถ้าขาดไปจุดใดจุดหนึ่ง อาจจะส่งผลเสียไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรได้

IMG_6699IMG_1262IMG_1225

Leave a Reply