ถ่ายทอดวิธีเลี้ยงปลาดุกด้วยหญ้าเนเปียร์

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้านกังหันลม เตรียมถ่ายทอดวิธีเลี้ยงปลาดุกด้วยหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นอาหาร ดร.จตุรพร พรศิลปทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเพรชบูณร์อินโนเวชั่น นำสื่อมวลชนเข้าชม โครงการเพาะเลี้ยงปลาดุกด้วยหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ที่ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ร้านกังหันลม หมู่ 9 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดย ดร.จตุรพร กล่าวว่า ความโดดเด่นของโครงการนี้ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจถึงวิธีการเพาะเลี้ยงปลาดุกที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ มีการใช้วัสดุในท้องถิ่นจัดทำเป็นอาหารปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 ซึ่งมีโปรตีนสูง และนำมาแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้ โดยไม่ต้องเติมสารเคมีใดๆ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของปลา จึงทำให้ปลาดุกที่เพาะเลี้ยง มีเนื้อไม่แข็งกระด้าง และเมื่อนำมาประกอบอาหาร ทำให้มีความปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง และอัตราการเจริญเติบโตของปลาก็ใกล้เคียงกับการใช้อาหารสัตว์สำเร็จรูปที่ขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาด สำหรับหญ้าเนเปียร์นั้น ทางสถานีพืชและอาหารสัตว์ ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์หลายประเภท ที่มา : Snook.com

Read More

วิธีการ และแนวทางการเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก  สามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อดิน  บ่อซีเมนต์และในกระชัง  แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อดิน  ซึ่งขนาดบ่อดินที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่เกิน  1  ไร่ การเลือกสถานที่ ปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกสถานที่สร้างบ่อเลี้ยงปลา  มีดังนี้           1.  สถานที่ไม่เป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนเกินไป  สามารถจัดระบบน้ำระบายน้ำเข้า-ออกได้ดี          2.  สภาพดินควรเป็นดินเหนียวสามารถทำเป็นคันบ่อเก็บกักน้ำได้ดี          3.  สภาพน้ำต้องเป็นน้ำสะอาดปราศจากสารพิษของโลหะหนักหรือยาฆ่าแมลง หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม          4.  ทางคมนาคมสะดวก การเตรียมบ่อเลี้ยงปลามีวิธีการเตรียมบ่อดังนี้1.  บ่อใหม่–  ใส่ปูนขาวเพื่อปรับสภาพดินในอัตรา  60-100  กิโลกรัม/ไร่  โดยให้ทั่วพื้นบ่อ–  ใส่ปุ๋ยคอกอัตรา  200  กิโลกรัม/ไร่  โดยโรยให้ทั่วบ่อ–  เติมน้ำให้ได้ระดับ  40-50  เซนติเมตร  ทิ้งไว้  3-5  วัน  จนน้ำเริ่มเป็นสีเขียวระวังอย่าให้เกิดแมลง หรือศัตรูปลา          2.  บ่อเก่า             –  ทำความสะอาดบ่อลอกเลนให้มากที่สุด              –  ใส่ปูนขาวอัตรา 60-100  กิโลกรัม/ไร่             –  ตากบ่อให้แห้ง  ประมาณ  7-15  วัน             –  นำปุ๋ยคอกใส่ถุงแขวนไว้ตามมุมบ่อประมาณ  60-100  กิโลกรัม/ไร่  เพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ              –  เติมน้ำ  40-50  เซนติเมตร  ทิ้งไว้  3-5 วัน  จนน้ำเป็นสีเขียว        ก่อนปล่อยปลาควรตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง  ถ้าไม่ถึง  7.5-8.5  ควรน้ำปูนขาวละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่าง  ให้ได้  7.5-8.5 การเตรียมพันธ์ปลาการเลือกซื้อลูกปลาควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ  ดังนี้          1.  แหล่งพันธุ์หรือบ่อเพาะฟัก  ควรดูจาก              –  ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ในเรื่องคุณภาพ              […]

Read More

เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวใหญ่ยาวได้น้ำหนัก

จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา เข้าพบ ว่าที่ร้อยโท สมพร กุลบุญ หัวหน้าประมงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอข้อมูลด้านการประมงที่เป็นประโยชน์ นำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกมีจำนวนมาก เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเรื่องต้นทุน ทั้งค่าอาหาร ค่ายา วันนี้มีวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวโต ตัวใหญ่ ยาว มาแนะนำให้เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติกัน สำหรับวิธีการเลี้ยงปลาดุกให้ตัวโต ตัวใหญ่ ยาว นั้น มีเทคนิคในการเลี้ยงง่ายๆ คือ หลังจากปล่อยลูกปลาลงบ่อแล้ว ให้อดอาหาร 4 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพของลูกปลาให้เข้ากับน้ำในบ่อ จากนั้นวันที่ 5 ก็เริ่มให้อาหาร โดยให้อาหารลูกปลาดุกในปริมาณที่ไม่ต้องมาก แต่ให้บ่อยครั้ง ลูกปลาจะค่อยๆ เจริญเติบโต หลังจากนั้นเมื่อปลาอายุได้ประมาณ 2 เดือน ให้หยุดให้อาหาร 7 วัน วิธีนี้จะทำให้ปลาดุกผอม และยืดตัวออก แล้วจึงค่อยให้อาหารต่อ ผลที่ได้คือปลาดุกจะตัวโต และยาวซึ่งเมื่อเห็นว่ามีขนาดพอเหมาะเช่น 2 หรือ 3 ตัวต่อกิโลกรัม ก็สามารถจำหน่ายได้ หรือตามความต้องการ […]

Read More