เทคนิคสำหรับการเลี้ยงวัวเนื้อมือใหม่

สำหรับผู้เลี้ยงวัวเนื้อมือใหม่ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ รวมถึงเทคนิคในการเลี้ยงวัว เพราะในการเลี้ยงวัวเนื้อนั้นมีขั้นตอน รายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจ ควรที่จะนำไปปฎิบัติเพื่อให้การเลี้ยงวัวเนื้อได้ประสิทธิภาพ ได้ผลที่ดี สามารถทำกำไรในระยะเวลาสั้นและมีมูลค่าที่น่าพึงพอใจสำหรับผู้เลี้ยง เทคนิคที่ว่านั้นได้แก่ 1 เตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงวัว พื้นที่ที่จะเลี้ยงวัวคือพื้นที่ที่วัวจะอยู่เติบโต ใช้ชีวิตในช่วงเวลาก่อนที่วัวจะพร้อมสู่การนำไปขายได้ เนื่องจากวัวเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวใหญ่ พื้นที่ในการเลี้ยงจึงต้องใช้บริเวณที่มีขนาดใหญ่เหมาะสม การเลี้ยงวัวมีได้สองลักษณะคือ การเลี้ยงแบบชาวบ้านที่เลี้ยงไปตามทุ่งตามนา การเลี้ยงแบบนั้นจำเป็นต้องมีคนคอยเฝ้า มีพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถนำวัวไปเดิน มีหญ้าให้วัวแทะเล็ม ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือการเลี้ยงแบบฟาร์ม ต้องมีการทำคอกรวมถึงรางอาหารรางน้ำที่ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดสำหรับวัว มีขนาดคอกที่กว้างขวางเพียงพอ 2 การเลือกพันธุ์วัวเนื้อที่จะเลี้ยง พันธุ์ของวัวเป็นอีกสิ่งที่สำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ พันธุ์ที่จะเลือกมาเลี้ยงจะต้องดูจากความเหมาะสมของลักษณะการเลี้ยงรวมถึงสถานที่ ท้องถิ่นที่จะเลี้ยงด้วย เพราะหากเลือกพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมจะได้ผลที่ไม่ดี วัวมีน้ำหนักน้อย เลี้ยงยาก อาจไม่แข็งแรงได้ พันธุ์ของวัวมีทั้ง วัวเนื้อพันธุ์พื้นเมือง วัวเนื้อพันธุ์ต่างแดน วัววเนื้อพันธุ์ผสมซึ่งถูกผสมสายพันธุ์ให้เหมาะกับสถานที่เลี้ยง 3 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เลี้ยงต้องมีการศึกษาหาความรู้ให้ลึกซึ้งลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัวที่เลี้ยง สายพันธุ์ที่เลี้ยง ธรรมชาติของวัวพันธุ์นั้น สามารถปรับวิธีการเลี้ยงให้เข้ากับนิสัยใจคอ ลักษณะของวัว ต้องรู้ถึงจุดเสี่ยงที่จะทำให้วัวเกิดโรค หรือข้อเด่น จุดได้เปรียบที่จะทำให้วัวเติบโตเร็วแข็งแรงมีน้ำหนักมีลักษณะที่ดี สามารถขายได้ราคา 4 ศึกษาการตลาด เกษตรกรมือใหม่ไม่เพียงแต่จะต้องรู้จักมีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงวัวเท่านั้น แต่ควรจะเรียนรู้และศึกษาเทคนิคกลไกตลาดในการค้าวัวเนื้อ หาแหล่งที่รับซื้อที่ได้ราคา รู้จังหวะในการขายเพื่อให้ได้ราคาที่ดีด้วย เพราะการจะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวเนื้อ […]

Read More

“การเลี้ยงโคขุน” ไม่ยาก แต่ต้องทำความเข้าใจ – โคบาล ฟีด

การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคที่ยังอายุน้อยให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ โดยการให้อาหารแก่โคที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ทั้งอาหารหยาบ และอาหารข้นอย่างเต็มที่ ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอกอย่างเดียวหรือร่วมกับการปล่อยแปลงหญ้า ผู้เลี้ยงโคขุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ผู้เลี้ยงเพื่อผลิตลูกโคขุน หรือเรียก ฟาร์มพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ โดยจะเลี้ยงแม่พันธุ์โคเพื่อผลิตลูกโค เมื่อลูกโคหย่านม (7-8 เดือน) ก็จะขายให้แก่ผู้เกษตรกรรายอื่นเพื่อนำไปขุนหรือเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไป การเลี้ยงลักษณะนี้มักมีแม่พันธุ์หลายตัว และต้องใช้พื้นที่มากพอ 2.ผู้เลี้ยงโคขุน เป็นการเลี้ยงโคขุนที่ได้จากการซื้อลูกโคหรือซื้อโคที่มีอายุน้อยจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเลี้ยงดูให้เติบโตอย่างรวดเร็ว มักเป็นการเลี้ยงแบบคอกหรือปล่อยแปลงหญ้า ซึ่งอาจใช้พื้นที่มากตามจำนวนที่เลี้ยงโค 3.ผู้เลี้ยงวัวมัน เป็นการเลี้ยงโคขุนที่ใช้โคที่มีอายุมากหรือร่างกายซูบผอมที่หาซื้อจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาเลี้ยงขุนให้มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นก่อนส่งจำหน่าย การเลี้ยงลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักโคที่เกิดจากฟื้นฟูโคให้มีกลับมาอ้วนหรือเป็นการเพิ่มไขมันเป็นหลัก เนื่องจากเป็นโคที่มีร่างกายซูบผอมหรือมีอายุมากแล้ว ประเภทธุรกิจโคขุน 1.แบ่งตามขนาดของกิจการ – รายย่อย มักเลี้ยงโคขุนเพียง 2-10 ตัว โดยการใช้อาหารในท้องถิ่นหรืออาหารข้นที่เตรียมเอง รวมถึงการซื้อจากท้องตลาด มักใช้แรงงานในครอบครัวเป็นหลัก มีพื้นที่น้อย – ขนาดกลาง เลี้ยงโคขุน 30-50 ตัว ต้องใช้พื้นที่มาก ทั้งคอกโค และแปลงหญ้า มีการใช้อาหารข้นที่ผสมเอง และต้องจ้างแรงงาน – ขนาดใหญ่ มักเลี้ยงโคขุนมากกว่า 50 ตัว ขึ้นไป เป็นการเลี้ยงที่ต้องใช้พื้นที่มากทั้งคอก […]

Read More

เทคนิคการเลี้ยงโคในแบบประหยัด

การเลี้ยงโคด้วยวิธีที่ประหยัดจะทำให้ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพเลี้ยงโค โดยเฉพาะโคเนื้อจะทำให้เพิ่มผลกำไรต่อเกษตรกรได้อย่างมาก เทคนิคในการเลี้ยงโคแบบประหยัดมีดังนี้ 1 เทคนิกการคัดเลืองโคที่จะนำมาเลี้ยงและการจัดการเกี่ยวกับโรงเรือนของโคให้เลือกโคที่มีอายุประมาณ 1 ปี ดูลักษณะว่าเป็นโคที่มีลักษณะดี สามารถนำมาขุนแล้วสร้างกำไร โดยควรเลือกโคเพศผู้เป็นหลักมากกว่าโคเพศเมีย เพราะเมือขุนแล้วจะตัวใหญ่ให้น้ำหนักมากกว่า โคตัวผู้ยังใช้ระยะเวลาในนการขุนสั้นกว่าโคเพศเมียด้วย เมื่อได้โคมาแล้วก็นำมาเลี้ยงในคอกดินที่ได้เตรียมเอาไว้ให้โค เป็นคอกพื้นดินมีหลังคามุงด้วยจาก กั้นไม้ทำเป็นล็อคแยกมีรางน้ำไว้ตำแหน่งข้างหลัง ส่วนรางอาหารไว้ตำแหน่งข้างหน้า 2 การให้อาหารแก่โคมื้อของการให้อาหารแก่โคคือ มื้อเช้า มื้อเย็น รวมสองมื้อ โดยอาหารประกอบไปด้วยฟางข้าวและ อีเอ็มเจือจาง รวมถึงอาหารโคที่ทำเอง มีสูตรและวิธีทำคือส่วนประกอบของอาหารโคประกอบไปด้วย มันเส้น 50 กก. กากปาล์ม 11 กก. ใบกระถิน 6 กก. ถั่วเหลืองบด 4 กก. กากมะพร้าว 6 กก. ข้าวโพดบด 6 กก. ปุ๋ยยูเรีย 2 กก. รำอ่อน 12 กก. พรีมิค 2 ขีด ไดแคลเซี่ยม 1 กก. […]

Read More

เพราะอะไร ฟาร์มวัวเนื้อจากราชบุรี ถึงได้รับความนิยม

วัวเนื้อจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งของประเทศไทย ทั้งการบริโภคในประเทศ และ ต่างประเทศ วัวเนื้อจากประเทศไทยมีคุณภาพสูงไม่แพ้วัวเนื้อจากประเทศอื่น วัวเนื้อมีการทำฟาร์มเลี้ยงกันทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจรดใต้ หนึ่งในพื้นที่ฟาร์มวัวเนื้อที่ได้รับความนิยมสูงมากนั่นก็คือ จังหวัดราชบุรี ทำไมฟาร์มวัวเนื้อที่นี่ได้รับความนิยมคืออะไร เราไปส่องดูกัน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจแบบนี้อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อาหารที่ดีเพียบพร้อมสมบูรณ์จะทำให้สัตว์เศรษฐกิจโตเร็ว ไว เพียงพอสำหรับการค้าขาย ทำธุรกิจได้ จังหวัดราชบุรีอยู่ในภาคกลางพื้นที่ราบลุ่มตรงนั้นต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์อย่างมากทั้งอาหาร อากาศ มีเพียบพร้อมทำให้คนทำฟาร์มวัวเนื้อสบายเลยสำหรับเรื่องนี้ อาหารดีก็ขุนวัวเนื้อให้มีน้ำหนักได้ตามต้องการ ตลาดซื้อขาย สัตว์เศรษฐกิจได้รับความนิยมมากแค่ไหน ตลาดเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดี หากตลาดซื้อขายดี คึกคัก มีคนซื้อเยอะ ราคาดี ก็จะทำให้คนขาย คนเลี้ยง คนทำฟาร์มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตลาดซื้อขายวัวเนื้อในจังหวัดราชบุรีมีหลายที่ แต่ละแห่งคึกคักมาก ไม่เพียงแค่การซื้อขายวัวเนื้อเท่านั้น มันยังรวมถึงเรื่องอื่นเกี่ยวกับวัวเนื้อด้วย ตั้งแต่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ น้ำเชื้อ อาหารเสริม อาหารหลัก อุปกรณ์ช่วยเลี้ยง อุปกรณ์อื่น อีกมากมายทำให้ตลาดเติบโต วงเงินสะพัดมากขึ้นกลายเป็นธุรกิจที่ทำให้คนเลี้ยงวัวอยู่ได้ องค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจวัวเนื้อแพร่ขยาย การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจวัวเนื้อ หากเลี้ยงตามกันมาแบบสมัยก่อนบอกเลยว่าคงไปไม่ถึงไหน ทุกอย่างต้องมีการพัฒนากันตลอดเวลา วัวเนื้อก็เหมือนกัน มีการสร้างสายพันธุ์วัวเนื้อใหม่ขึ้นมาตลอด เพื่อทำให้เกิดความแตกต่างของวงการวัวเนื้อ ยังไม่รวมถึงพวกยา อาหาร เสริม วิธีการเลี้ยง มีการแพร่ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัวเยอะมาก […]

Read More

การเลือกซื้อโค

สำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้นเลี้ยงโค คำแนะนำในการเลือกซื้อโคมาเลี้ยงมีดังนี้ประเภทโคที่จะซื้อ  โคที่จะซื้ออาจเป็นโคสาวที่ยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์ โคสาวตั้งท้อง แม่โคที่เคยให้ลูกแล้ว แม่โคท้อง หรือแม่โคลูกติด หากซื้อโคสาวอาจราคาถูกแต่ไม่แน่ว่าอาจมีปัญหาการผสมติดหรือไม่ หากซื้อแม่โคท้องหรือมีลูกติดก็แน่ในได้ว่าไม่มีปัญหาด้านการผสมติด แต่ราคาสูงกว่า การขนส่งแม่โคท้องต้องระมัดระวังไม่ให้แท้ง และควรสอบถามว่าพ่อพันธุ์ของลูกในท้องเป็นพันธุ์ใด จะได้ต่อรองราคาให้เหมาะสมได้ การประมาณอายุว่าเป็นโคสาวหรือโคแก่หรือไม่ ดูได้จากฟันของโค โคจะมีเฉพาะฟันล่างเท่านั้น ฟันของโคมีทั้งฟันหน้าและฟันกรามดูได้ยาก โคมีฟัน 2 ชุด คือ ฟันน้ำนม เป็นพันชุดแรกที่งอกในลูกโค จะงอกครบ 8 ซึ่ (4 คู่) ภายใน 1 เดือนหลังคลอดและคงอยู่ต่อไปจนโคอายุประมาณ 1 ปีครึ่ง ฟันน้ำนมจะทยอยหลุดไปแล้วฟันแท้งอกขี้นมาแทน ฟันแท้คู่แรกจะมาแทนเมื่อโคอายุ 2 ปี การงอกของทั้งฟันน้ำนมและฟันแท้จะเริ่มจากคู่กลางก่อน คู่ที่ 2, ล และ 4 จะอยู่ถัดออกไปทั้ง 2 ข้าง ตามลำดับ การประมาณอายุโคดูได้จากฟันแท้ตามภาพ ในภาพฟันสีขาวเป็นฟันน้ำนม ฟันสีเข้มเป็นฟันแท้ ภาพการประมาณอายุโคโดยการดูฟัน  ที่มา : การศึกษาของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และปรับจาก […]

Read More

โคเนื้อไทยกับอุปสรรคเรื้อรัง

ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานโดยภาคต่างๆ ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจโคเนื้อน้อยเนื่องจากโคยังไม่มีระบบประกันราคาเหมือนยางพารา ปาล์ม ดังนั้นต้องผลักดันโคเนื้อเข้าสู่ระบบแบบประกันราคาเพื่อทำให้ผู้เลี้ยงเกิดความอุ่นใจในระบบการเลี้ยงโคแม้นโยบายภาครัฐที่ไปเน้นกลุ่มรากหญ้าแต่ไม่ได้มองภาพรวมส่งผลให้ภาคเอกชนบางเจ้ามีการใช้สารเนื้อแดงโดยมองข้ามคุณภาพโคเนื้อที่จะทำให้ทัดเทียมต่างชาติอย่างเนื้อจาก Australia,New Zealand และด้วยสภาพตลาดปัจจุบันพบว่ามีความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพบวกกับตลาดที่แคบภายในประเทศที่มีเฉพาะเป็นร้านแบบเขียงกอปรกับภาคส่งออกที่ตลาดจีนยูนนานเริ่มให้ความสำคัญกับการใช้สารเร่งเนื้อแดงทางเวียดนามเองก็กดราคาเพราะเวียดนามรู้ว่าเราไม่มีทางเลือกดังนั้นจะเห็นว่าหากเราไม่เน้นการทำเนื้อคุณภาพตลาดจะเหลือแต่เขียงซึ่งปัจจุบันก็มีเนื้อลักลอบเข้ามาตีส่วนตลาดจีนเวียดนาม Steak ล้วนแล้วแต่ต้องการเนื้อคุณภาพนี้คือแผนแก้ไขแก่เหล่าเจ้าของฟาร์มทั้งใหม่และเก่ารายละเอียด โคต้นน้ำ 1.การพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์น้ำเชื้อ 2.การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ อาหารข้น อาหารหยาบ 3.การควบคุม การใช้ยา อาหารเสริม ที่มีคุณภาพ มีทะเบียน 4.การควบคุมโรค FMD โคกลางน้ำ(โคขุน) 1.การควบคุมการใช้สารเร่งเนื้อแดงง 2.โปรแกรมสุขภาพลดการใช้ยาการใช้วัคซีนทำให้โตเร็ว รูปแบบการขุนโคมีทั้งการเอาโคสาวมาฟาร์มต้นน้ำการนำเข้าจากต่างประเทศการซื้อจากอีสานที่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบแล้วมาขุนที่ภาคกลาง จ.ประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งเอาตัวที่เป็น FMD มาขุนขาย โคปลายน้ำ 1.พรบ.ควบคุมมีการเพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้มากขึ้นทำให้สามารถตรวจค้นหรือยึดและจับกุมได้ 2.มาตรฐาน GMP/HACCP/HALAL 3.การส่งออกที่ภาครัฐต้องมีการช่วยต่อรองในเรื่องเงื่อนไขต่างๆทั้งเรื่องโรค สารเร่งเพื่อให้เกิดความยุติธรรมการสร้างแบรนด์สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคส่งเสริมการทำฟาร์มปลอดโรคซึ่งจะต้องได้รับการตรวจเลือด 2 ครั้ง ถ้าผ่านจะเป็นฟาร์มปลอดโรคซึ่งจะได้สิทธิพิเศษ เช่นการขนส่งวัวสามารถทำได้โดยไม่ต้องตรวจซึ่งปกติจะต้องถูกกักนาน 21 วัน การจับเนื้อเถื่อนจากอินเดียเพราะถือว่าผิดกฎหมายและยังไม่มีการเจรจานำเข้า

Read More